МЕСЕЦИ

9

АКТИВНИ СЕДМИЦИ

35

НАСТАВА

550

+ПРАКСА

120

ПРЕДМЕТИ

СЕМЕСТАР I

ТЕХНИЧКО И ИЛУСТРАТИВНО ЦРТАЊЕ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ;
• НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА – ПРОЕКЦИИ;
• ПЕРСПЕКТИВИ;
• ЦРТАЧКИ ТЕХНИКИ – МОЛИВ, ПАСТЕЛ, МАРКЕР.

ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 16

МЕНТОР: НЕБОЈША ВИЛИЌ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА НА РАЗВОЈОТ НА РАЗЛИЧНИТЕ СТИЛОВИ
И ТЕХНИКИ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ИСТОРИСКИТЕ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ И КУЛТУРОЛОШКИ
КОНТЕКСТИ.
• ПРИМЕРИ ОД СЛИКАРСТВОТО, СКУЛПТУРАТА, АРХИТЕКТУРАТА И ДИЗАЈНОТ;
• РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ЗАНАЕТЧУСТВО, СТАИЛИГ И ДИЗАЈН;
• СОВРЕМЕНИ ТЕНДЕНЦИИ.

2Д СКИЦИРАЊЕ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 30

МЕНТОР: АПОСТОЛ ТНОКОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• ТЕХНИЧКИ ОСНОВИ НА СОФТВЕР ЗА 2Д СКИЦИРАЊЕ;
• КРЕИРАЊЕ НА ОСНОВНИ СКИЦИ;
• РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
• 2Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ.

ПРОДУКТ ДИЗАЈН I

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 40

МЕНТОР: НИКОЛА УЗУНОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ДИЗАЈНОТ КАКО ИЗРАЗНО СРЕТСТВО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ
ВРЕДНОСТИ;
• ВОВЕД ВО ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА ПРЕКУ ОБЈЕКТ, АМБИЕНТ ИЛИ ПРОЦЕС;
• РАЗВОЈ НА ПРОЕКТ ОД КОНЦЕПТ ДО РЕАЛИЗАЦИЈА;
• ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТ ПРЕКУ ГРАФИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ИЛИ ПРОТОТИП.

ПРОТОТИП ДИЗАЈН СТУДИО

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 40

МЕНТОР: ЈОВИЦА МИЈАЛКОВИЌ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• ДИЗАЈН НА ЕНТЕРИЕР;
• ДИЗАЈН И МЕХАНИКА;
• ДИЗАЈН И ЕЛЕКТРОНИКА;
• ДИЗАЈН СКУЛПУРА;

МЕХАНИКА (ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИЈАЛИ)

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 40

МЕНТОР: ЈОВАНА ЈОВАНОВА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• ПОИМ ЗА СИЛА И СТАТИЧКИ МОМЕНТ
• РАМНОТЕЖА НА ТЕЛА
• ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИ
• ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ

СЕМЕСТАР II

ОСНОВИ НА ДИЗАЈН

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 30
МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ, ПЕТАР ПАВЛОВ И ДЕЈАН ЏОЛЕВ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
• ТЕОРИЈА НА БОЈА;
• СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
• РАЧНО МОДЕЛИРАЊЕ;
• ДИЗАЈН РАЗМИСЛУВАЊЕ;
• ЕРГОНОМИЈА.

3Д МОДЕЛИРАЊЕ И ДИГИТАЛНО РЕНДЕРИРАЊЕ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 30

МЕНТОР: АПОСТОЛ ТНОКОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• ТЕХНИЧКИ ОСНОВИ НА СОФТВЕР ЗА 3Д МОДЕЛИРАЊЕ;
• ОСНОВИ НА МОДЕЛИРАЊЕ;
• РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
• 3Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ.

ПРОДУКТ ДИЗАЈН II

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 40
МЕНТОР: НИКОЛА УЗУНОВСКИ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• РАБОТИЛНИЦА ЗА РАЗВОЈ НА СОПСТВЕН ПРОДУКТ;
• РАЗРАБОТКА НА КОНЦЕПТ – СТОРИБОРД;
• РАЗРАБОТКА НА КОМУНИКАЦИЈА / БРЕНД
• ИЗРАБОТКА НА ВИЗУЕЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА, ПРОТОТИП ИЛИ ФИНАЛЕН ПРОДУКТ.

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 40
МЕНТОР: НИКОЛА УЗУНОВСКИ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ОДРЖЛИВ ДИЗАЈН;
• ВОВЕД ВО ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ;
• РАЗРАБОТКА НА КОНЦЕПТИ ЗА ОДЖЛИВ ДИЗАЈН;
• РАЗРАБОТКА НА ИНДИВИДУАЛМИ ИЛИ ГРУПНИ ПРОЕКТИ;
• ИЗРАБОТКА НА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ.

ИНТЕРАКТИВНИ СИСТЕМИ (МЕХАТРОНИКА)

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 40
МЕНТОР: ЈОВАНА ЈОВАНОВА
НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• SMART SYSTEM: HOME, PHONE, CAR…;
• МЕХАТРОНИЧКИ СИСТЕМИ;
• СЕНЗОРИ И АКТУАТОРИ;
• МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ.

ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24
МЕНТОР: НЕБОЈША ВИЛИЌ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• ПРЕГЛЕД НА ПОЈАВАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЕСТЕТИЧКИТЕ ИДЕИ;
• ЕСТЕТИКАТА КАКО САМОСТОЈНА ФИЛОСОФСКА ДИСЦИПЛИНА ВО 19 ВЕК;
• НОВИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗБИРАЊЕТО НА ЕСТЕТИКАТА ВО 20 ВЕК;
• СОВРЕМЕНИТЕ РАЗБИРАЊА И ДИСКУРЗИВНОСТА НА ЕСТЕТИКАТА ВО СВЕТСКАТА И
МАКЕДОНСКАТА ТВОРЕЧКА ПРАКСА.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ, БРЕНД И МЕНАЏМЕНТ

• Задолжително (обезбедено) едно месечна пракса во локалните компании, дизајн студија, работилници, индустриски дизајн погони. • Професионалното практиканство ќе биде реализирано во 20 работни дена, од 4 до 8 работни часа на ден. • По завршувањето на практиканството секој од студентите, во истата компанија, според покажаните квалитети, лични желби и мотиви ќе имаат можност да се стално вработат.

МЕНТОРИ

Никола Узуновски
ПРОДУКТ ДИЗАЈН I и II
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Апостол Тноковски
2Д СКИЦИРАЊЕ
3Д МОДЕЛИРАЊЕ И ДИГИТАЛНО РЕНДЕРИРАЊЕ

Кристина Крагујевска
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
Јовица Мијалковиќ
ПРОТОТИП ДИЗАЈН СТУДИО


Небојша Вилиќ
ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

Крсто Златков
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ, БРЕНД И МЕНАЏМЕНТ
Јована Јованова
МЕХАНИКА (ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИЈАЛИ)
ИНТЕРАКТИВНИ СИСТЕМИ (МЕХАТРОНИКА)

Илија Паунков
ТЕХНИЧКО И ИЛУСТРАТИВНО ЦРТАЊЕ
ОСНОВИ НА ДИЗАЈН

Дејан Џолев
ОСНОВИ НА ДИЗАЈН

НАСТАВА

• Нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава која вклучува практична активност во мултифункционално студио за производтсво на прототипи и конечни производи, компјутерска лабораторија со 3Д принтери;

• Во соработка со еминентни универзитетски професори, дизајнери и дизајн студија;

• Развивање на креативната и техничка способност, како и стимулирање на интелектуалните, визуелни и естетски индивидуални вредности;

• Аналитичко согледување и критичко толкување на теориски и концептуални прашања од историски, културен, социјален и естетски контекст на уметноста и применетите уметности;

• Реализација на портфолио и финалени прототипи и производи со јавно претставување на крајот од академската програмата, пред главни менаџери на компании од креативните индустрии и дизајн студија, како и галериска изложба со цел лично претставување и започнување на кариера;

Задолжително (обезбедено) едно месечна пракса со можност за вработување! +90% од нашите студенти се вработија, основаа сопствени компании, или продолжија да се образуваат.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
9 месеци
+36 активни седмици
520 часа [настава]
+120 часа [пракса]

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 12.10.2020
КРАЈ НА НАСТАВА: 02.07.2021
ПРАКСА: лето 2021
ИЗЛОЖБА: септември 2021

ОДРЖУВАЊЕ:
4 ДЕНА НЕДЕЛНО

ТЕРМИН: 17:00 - 20:30ч. [4 часа]
ТИТУЛА:
ПРОДУКТ ДИЗАЈНЕР

МОЖНОСТ ЗА КАРИЕРА:
ПРОДУКТ ДИЗАЈНЕР
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈНЕР
ДИЗАЈНЕР НА МЕБЕЛ
3Д МОДЕЛАР
ИЛУСТРАТОР
АРТ ДИРЕКТОР
КРЕАТИВЕН ДИРЕКТОР
ПРЕТПРИЕМАЧ ВО КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ.
ЦЕНИ:
УПИСИ ДО 12 MAJ: 1.950 €
УПИСИ ДО 12 ЈУЛИ: 2.150 €
УПИСИ ДО 12 ОКТОМВРИ: 2.450 €

15 МЕСЕЧНИ РАТИ БЕЗ КАМАТА.
10 % ПОПУСТ ЗА УПЛАТА ВО ГОТОВО.