ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

By: nebojsa Date: Окт 12, 2019

ЗАДОЛЖИТЕЛНА МЕНТАЛНА ХИГИЕНА ЗА СЕКОЈ УМЕТНИК И ДИЗАЈНЕР

…како и вљубеници на философијата, историјата на уметностите, естетиката… предложуваме естетски дискурси со проф. Небојша Вилиќ, во пријатен и неформален амбиент.

0 student
€145.00
1291 Comments off

8 седмици • 8 термини • 24 часа

 

• Преглед на појавата и определувањето на естетичките идеи;
• Естетиката како самостојна философска дисциплина во 19 век;
• Новите правци во разбирањето на естетиката во 20 век;
• Современите разбирања и дискурзивноста на естетиката во светската и македонската творечка пракса.

* * *

 

ПОЧЕТОК  10 јуни
ТЕРМИН  Четврток, 17:00ч. – 19:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ 10 јуни [бројот е ограничен: 10]

 

ЦЕНА  85€

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО Институт за дизајн и технологија ДОО Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210074098000150
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Курс: Естетички дискурси

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ  8 седмици • 8 термини • 24 часа
ПОЧЕТОК 10 јуни
ТЕРМИН  Четврток, 17:00ч. – 19:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ 9 јуни [бројот е ограничен: 10]

 

ЦЕНА  85€

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО Институт за дизајн и технологија ДОО Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210074098000150
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Курс: Естетички дискурси