Aкадемија за UX/UI+ | Џолев и уметностите

МЕНТОРИ

7

НЕДЕЛИ

36

БРОЈ ЧАСОВИ

340

ПРЕДМЕТИ

СЕМЕСТАР I

INTRODUCTION TO SOFTWARE DEVELOPMENT

 • 10 types of software development 
 • Frontend vs Backend 
 • Google Chrome Developer Tools 
 • Google Chrome Inspect Element & Responsive Design Tools

Mentor: Igor Georgioski, Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

AGILE DEVELOPMENT & SOFT SKILLS

 • Introduction to Agile Software Development 
 • Introduction to SCRUM 
 • Introduction to Attlasians/GitLab and other lifecycle tools 
 • Why are the UI and UX designs so important 
 • Presentation skills for designers

Mentor: Igor Georgioski, Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

PRINCIPLES OF DESIGN

 • Principles of web design 
 • Principles of mobile design

Mentor: Igor Georgioski, Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

DESIGN TOOLS AND INTERFACES

Adobe Photoshop CC

 • Introduction to the work environment 
 • Basic corrections 
 • Selections 
 • Layers 
 • Quick fixes 

Adobe Illustrator CC

 • Introduction to the work environment 
 • Selections 
 • Drawing shapes 
 • Editing and combining shapes and paths 
 • Drawing with the Pen Tool 
 • Coloring 
 • Typography 
 • UI design ( layout, choice of fonts, colours, button design, pictures, etc.) 

Mentor:  Darko Anicin, graphic designer and artist

UX/UI - ADOBE XD

 • Introduction UI/UI
 • Wireframing
 • Adobe XD
 • Designing
 • Prototyping
 • Mobile Application
 • Web Application
 • Do’s & Dont’s and What are the experts doing
 • Summary, Self-improvement, and learning

Mentor: Dejan Milosavleski
UX/UI Designer, developer and Founder of Altius Solutions LLC and Vendor, Co-Founder of Bizniskatalog.mk and Kupisajt.mk

СЕМЕСТАР II

UX/UI IN THE REAL WORLD

 • Introduction to Visual Studio Code
 • Introduction to HTML
 • Introduction to CSS
 • Advanced usage of HTML/CSS & Responsive design
 • Introduction to CSS animations
 • Bootstrap
 • CSS Grid basics
 • Converting designs into HTML/CSS code
 • Introduction to Javascript/Typescript
 • Frontend development frameworks

Mentor: Igor Georgioski, Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

WORDPRESS

 • Introductions and history of Content Management Systems, WordPress, WooCommerce and how the Web works
 • WordPress Basics & best practices
 • WordPress as a CMS
 • Theme Development | Site Development
 • Custom theme development practices
 • Migrating your site to the World Wide Web, maintaining & optimizing a WordPress site.

Mentor: Georgij Golaboski, Freelance web developer.

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

 • What is SEO / UX and SEO / Core Web Vitals + Tools
 • Website architecture / On-Page HTML semantics / Good and bad examples 

Mentor: Mihail Angelov, SEO Manager at Think Huge LTD

IT RECRUITMENT PROCESS WORKSHOP

Empty section. Edit page to add content here.

МЕНТОРИ

Igor Georgioski
Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.
Darko Anicin
Graphic designer and artist
Dejan Milosavleski
UX/UI Designer, developer and Founder of Altius Solutions LLC and Vendor, Co-Founder of Bizniskatalog.mk and Kupisajt.mk
Дејан Џолев
ВИЗУЕЛЕН АРТИСТ / ФИЛМСКИ РЕЖИСЕР
Ко-основач на ИДТ Скопје
Mihail Angelov
SEO Manager at Think Huge LTD
Georgij Golaboski
Freelance web-developer

НАСТАВА

Во развојот на едно софтверско решение базирано на веб, веќе е добро познато дека постојат „две главни страни“: т.н. клиентска и серверска страна или структура на веб [кориснички интерфејс / изглед] којшто е дефиниран со графички елементи во согласност со потребите на клиентите и посакуваното корисничко искуство и функционалност којашто се базира на код, оптимизација, тестирање, начин на одржување на содржините и „прикачување“ [хостирање] на вебстраната за да „заживее“ на интернет. 

Дополнително, по нејзиното објавување, значајна улога има и нејзината „видливост“ во однос на конкуренцијата, односно, како нашите посакувани корисници ќе дознаат за нас или како со нивното пребарување по одреден клучен збор/термин којшто е поврзан со нашиот производ/услуга ќе ги донесе прво кај нас. 

Оваа десетмесечна академска програма практично и темелно ве води низ сите фази на развојот на една комплетно функционална вебстрана којашто е конкурентна и целосно ги задоволува потребите на клиентот, согласно направените анализи за пазарот/индустријата во којашто се позиционирани неговите прозводи и/или услуги и профилот на неговите корисници.

Оваа програма е одлична за сите што посакуваат да направат спој на областите од дизајнирање и front-end програмирање и започнат некоја од можните професии [UX/UI–дизајнер, WordPress–програмер, Front-end програмер, SEO–специјалист итн.) во компании, стартапи или како freelance.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА?

• лица кои сакаат да се преквалификуваат со цел да започнат кариера како UX/UI дизајнери, WordPress-програмери и Front-end програмери;
• лица кои сакаат своето образование да го насочат кон технологија и дизајн со фокус на развој на вебстрани;
лица кои имаат завршено технички факултети за информатички науки и компјутерско инженерство и сакаат да го усовршат своето практично знаење за UX/UI и front-end development;
лица кои имаат работно искутво во ИКТиндустријата, но посакуваат да ги надополнат своите знаења или пренасочат својата професија кон вебдизајн.

КАКО СЕ СЛЕДИ ПРОГРЕСОТ НА СТУДЕНТИТЕ?

Академијата има развиено свој унифициран систем на вреднување на секој студент чиј прогрес се вреднува во зависност од исполнетоста на проектните задачи по секој предмет, присустноста и активноста на часовите, квалитетот и проактивноста во изработка на вежбите и завршната презентација на практично изработените проекти за реални клиенти. Дополнително во секој семестар се организираат посебни часови за анализа на тековните активности. Севкупниот прогрес и напредок на секој студент се класифицира во една завршна оцена (нивоа: А, Б Ц или Д) којашто е наведена во УВЕРЕНИЕТО издадено на крајот на Академијата. 

ШТО ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА АКАДЕМИЈАТА?

• Секој студент го поминува ПРОЦЕСОТ НА РЕГРУТАЦИЈА на кадри со HR-менаџер од ИТ -компанија;
• Се организира специјален НАСТАН со цел запознавање на студентите со ИТ-индустријата;
Секој студент добива ДИПЛОМА и УВЕРЕНИЕ во коишто се опфатени сите предмети и финалната оцена согласно претставениот систем на вреднување;

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
I група
11.04. - 28.12.2022
29.07. - 01.09.2022 летна пауза
36 активни недели
340 часа [настава]

ОДРЖУВАЊЕ:
3/4 ДЕНА НЕДЕЛНО

ТЕРМИН: ПОЧЕТОК: 17/17:30 – 20/20:30

МОЖНОСТ ЗА КАРИЕРА:
UX/UI – дизајнер
WordPress – дивелопер
Front-End – дивелопер
SEO – specialist

ПОВИК ЗА СТИПЕНДИИ:
AПЛИКАЦИЈА ЗА 100%, 50% и 30% СТИПЕНДИРАЊЕ

Секоја година доделуваме стипендии за академските програми на кандидати со и без претходно искуство од дејноста за којашто аплицираат. Повеќе информации за начините на аплицирање и системот на вреднување можете да прочитате во самата апликациска форма.
Повикот е отворен во текот на целата година, а евалуациите на кандидатите и доделувањето на стипендиите се организира во текот на јуни и септември.

ЦЕНА: 2.450 € | 380 ЧАСА

ЦЕНА ЗА РАН УПИС: 1.950€

ПРОГРАМА ЗА ПРЕПОРАКИ | АЛУМНИ СМЕТКА

*Со секоја препорака од наш тековен или поранешен студент добивате дополнителни 50€ попуст.

**На секој наш студент по завршување на академијата му се отвара Алумни сметка со почетно салдо од 50€, со можност за неограничено надополнување и користење. Повеќе тука.