МЕНТОРИ

12

АКТИВНИ СЕДМИЦИ

48

НАСТАВА

480

+ПРАКСА

120

ПРЕДМЕТИ

СЕМЕСТАР I

3Д МОДЕЛИРАЊЕ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 30

МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ;
 • ТЕХНИЧКИ ОСНОВИ НА СОФТВЕР ЗА 3Д МОДЕЛИРАЊЕ;
 • ОСНОВИ НА МОДЕЛИРАЊЕ;
 • РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
 • 3Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ.

ДИЗАЈН ПРОЦЕС 1

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 30

МЕНТОР: АПОСТОЛ ТНОКОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИЧКИ ОСНОВИ НА СОФТВЕР ЗА 2Д СКИЦИРАЊЕ;
 • РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
 • 2Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ;
 • ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
 • ТЕОРИЈА НА БОЈА;
 • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
 • РАЧНО МОДЕЛИРАЊЕ;
 • ДИЗАЈН РАЗМИСЛУВАЊЕ.

ПРОДУКТ ДИЗАЈН 1

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 30

МЕНТОР: НИКОЛА УЗУНОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ДИЗАЈНОТ КАКО ИЗРАЗНО СРЕТСТВО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ;
 • ВОВЕД ВО ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА ПРЕКУ ОБЈЕКТ, АМБИЕНТ ИЛИ ПРОЦЕС;
 • РАЗВОЈ НА ПРОЕКТ ОД КОНЦЕПТ ДО РЕАЛИЗАЦИЈА;
 • ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТ ПРЕКУ ГРАФИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ИЛИ ПРОТОТИП.

ПРОТОТИП ДИЗАЈН СТУДИО ЗА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 30

МЕНТОР: ЈОВИЦА МИЈАЛКОВИЌ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ДИЗАЈН НА ЕНТЕРИЕР;
 • ДИЗАЈН НА МЕБЕЛ;
 • ДИЗАЈН И МЕХАНИКА;
 • ДИЗАЈН И ЕЛЕКТРОНИКА;
 • ДИЗАЈН СКУЛПУРА.

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИЈАЛИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 30

МЕНТОР: ЈОВАНА ЈОВАНОВА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ПОИМ ЗА СИЛА И СТАТИЧКИ МОМЕНТ;
 • РАМНОТЕЖА НА ТЕЛA;
 • ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИ;
 • ТРАДИЦИОНАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ;
 • СМАРТ МАТЕРИЈАЛИ;ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ.

ТЕОРИЈА НА УМЕТНОСТА И ДИЗАЈНОТ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: НИКОЛА УЗУНОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА НА РАЗВОЈОТ НА РАЗЛИЧНИТЕ СТИЛОВИ И ТЕХНИКИ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ИСТОРИСКИТЕ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ И КУЛТУРОЛОШКИ
  КОНТЕКСТИ.
 • ПРИМЕРИ ОД СЛИКАРСТВОТО, СКУЛПТУРАТА, АРХИТЕКТУРАТА И ДИЗАЈНОТ;
 • РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ЗАНАЕТЧУСТВО, СТАИЛИГ И ДИЗАЈН;
 • СОВРЕМЕНИ ТЕНДЕНЦИИ.

ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТА И ДИЗАЈНОТ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 16

МЕНТОР: ВЛАДИМИР ЈАНЧЕВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • УМЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА: ОСНОВИ ПОИМИ И ДЕФИНИЦИИ;
 • ИСТОРИЈАТА НА УМЕТНОСТА КАКО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА:
 • МЕТОДОЛОГИИ, ПРИСТАПИ; ФОРМАЛНА И КОНТЕКСТУАЛНА АНАЛИЗА;
 • ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТА: ПРЕГЛЕД ОД ПРАИСТОРИЈАТА ДО ДЕНЕС;
 • МОДЕРНА И СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ;
 • ОПШТЕСТВЕНАТА УЛОГА НА УМЕТНОСТА.

ЦРТАЧКИ И СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: БЛАШКА МИ ЕВА

НАСТАВНА ПРОГРАМА: 

 • ИСТОРИЈА НА СЛИКАРСТВО;
 • ЦРТАЧКИ ТЕХНИКИ: МОЛИВ, ЈАГЛЕН, ПАСТЕЛ;
 • СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ: ЛАВИРАН ТУШ, АКВАРЕЛ, АКРИЛ;
 • ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ.

СЕМЕСТАР II

ДИГИТАЛНО РЕНДЕРИРАЊЕ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 30

МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИЧКИ ОСНОВИ НА СОФТВЕР ЗА 3Д МОДЕЛИРАЊЕ;
 • ОСНОВИ НА МОДЕЛИРАЊЕ;
 • РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
 • 3Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ.

ДИЗАЈН ПРОЦЕС 2

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 30

МЕНТОР: АПОСТОЛ ТНОКОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ДИЗАЈН РАЗМИСЛУВАЊЕ;
 • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
 • РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
 • 3Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ;
 • ИЗРАБОТКА НА ПРОТОТИП ИЛИ ФИНАЛЕН ПРОДУКТ.

ПРОДУКТ ДИЗАЈН 2

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 30
МЕНТОР: НИКОЛА УЗУНОВСКИ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ОДРЖЛИВ ДИЗАЈН;ВОВЕД ВО ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ;
 • РАЗРАБОТКА НА КОНЦЕПТИ ЗА ОДЖЛИВ ДИЗАЈН;
 • РАЗРАБОТКА НА ИНДИВИДУАЛМИ ИЛИ ГРУПНИ ПРОЕКТИ;
 • ИЗРАБОТКА НА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ.

ДИЗАЈН НА ЕНТЕРИЕР

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 30
МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • АРХИТЕКТУРА;
 • КОНСТРУКЦИИ;
 • ЕНТЕРИЕРИ;
 • ДЕКОРАЦИИ.

СТУДИО ЗА МЕБЕЛ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 48

МЕНТОР: ВАЛЕНТИН ДАНИЛОСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • НАСКОРО

ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24
МЕНТОР: НЕБОЈША ВИЛИЌ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ПРЕГЛЕД НА ПОЈАВАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЕСТЕТИЧКИТЕ ИДЕИ;
 • ЕСТЕТИКАТА КАКО САМОСТОЈНА ФИЛОСОФСКА ДИСЦИПЛИНА ВО 19 ВЕК;
 • НОВИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗБИРАЊЕТО НА ЕСТЕТИКАТА ВО 20 ВЕК;
 • СОВРЕМЕНИТЕ РАЗБИРАЊА И ДИСКУРЗИВНОСТА НА ЕСТЕТИКАТА ВО СВЕТСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ТВОРЕЧКА ПРАКСА.

КАРИЕРА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: КРСТО ЗЛАТКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ЛИЧЕН БРЕНДИНГ, ПР И ПРОМОЦИЈА;
 • ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ;
 • СТРАТЕГИЈА ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ;
 • БИЗНИС-МОДЕЛИ;
 • СТАРТ-АП;
 • МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 16
МЕНТОР: КРИСТИНА КРАГУЈЕВСКА
НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ПОИМ ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ;
 • УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН;
 • УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТЕНТ.

МЕНТОРИ

Никола Узуновски
ДИЗАЈНЕР И УМЕТНИК


Илија Паунков
АРХИТЕКТ, ДИЗАЈНЕР НА ЕНТ.
BH Architects

ВАЛЕНТИН ДАНИЛОСКИ
ПРОДУКТ ДИЗАЈНЕР
D Maker

БЛАШКА МИ ЕВА
ЛИКОВЕН УМЕТНИК

Јовица Мијалковиќ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
Факултет за арт и дизајн
ДИЗАЈНЕР И УМЕТНИК
Јована Јованова
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
Delft University of Technology

Крсто Златков
МАРКЕТИНГ СПЕЦИЈАЛИСТ
Seavus Education & Development Center

ВЛАДИМИР ЈАНЧЕВСКИ
КРИТИЧАР И ТЕОРЕТИЧАР НА УМЕТНОСТА

Апостол Тноковски
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈНЕР


Небојша Вилиќ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
Факултет за ликовни уметности

Кристина Крагујевска
АДВОКАТ, ПРАВЕН ЕКСПЕРТ
Konrad Partners

НАСКОРО


НАСТАВА

ОПРЕМА И УСЛОВИ: Единствена Школа за дизајн и уметност која им овозможува на студентите: современо фото и видео студио, технолошка лабараторија со таблети за цртање и 3Д принтери, цртачко и сликарско атеље и материјали за работа, комплетно опремено модно атеље и студио за прототип продукт дизајн;

 

МЕНТОРИ И НАСТАВА: Нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава во соработка со еминентни универзитетски професори и професионалци од дејностите;

 

ИЗЛОЖБА И ПОРТФОЛИО: Реализација на портфолио и финален производ со негово јавно претставување на крајот од академската програмата, пред главни менаџери на најзначајните македонски компании (адвертајзин и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции), како и преку галериска изложба (традиционално во 5 хали) со цел лично претставување и започнување на кариера;

 

ПРАКСА И ВРАБОТУВАЊЕ: Задолжително (обезбедено) едно месечно практиканство со можност за вработување! +90% од нашите студенти се вработија во најголемите адвертајзинг и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции, модни конфекции, дизајн погони, медиуми, или основаа сопствени компании.

 

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
48 активни недели
480 часа [настава]
120 часа [пракса во компанија]

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 12.10.2020
КРАЈ НА НАСТАВА: 02.07.2021
ПРАКСА: лето 2021
ИЗЛОЖБА: септември 2021

ОДРЖУВАЊЕ:
3/4 ДЕНА НЕДЕЛНО

ТЕРМИН: ПОЧЕТОК: 17:00ч.
ТИТУЛА:
ДИЗАЈНЕР НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР

МОЖНОСТ ЗА КАРИЕРА:
ПРОДУКТ ДИЗАЈНЕР
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈНЕР
ДИЗАЈНЕР НА МЕБЕЛ
3Д МОДЕЛАР
ИЛУСТРАТОР
АРТ ДИРЕКТОР
КРЕАТИВЕН ДИРЕКТОР
ПРЕТПРИЕМАЧ ВО КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ.
ЦЕНИ:
УПИСИ ДО 15 СЕПТЕМВРИ: 2.250 €

УПИСИ ДО 15 ОКТОМВРИ: 2.450 €

ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИ РАТИ БЕЗ КАМАТА.
10 % ПОПУСТ ЗА УПЛАТА ВО ГОТОВО. Попустите не се комбинираат.